Witamy na stronie Stowarzyszenia Gdańskiej Onkologii


Dowiedz się więcej

Aktualności


Aby pobrać ulotkę informującą o bezpłatnych konsultacjach w zakresie diety kliknij tutaj.

Remont Pracowni Teleradioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii, oczekiwany od dawna, bo od 10 lat został przeprowadzony w październiku 2011 roku. Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii sfinansowało zakup krzeseł do poczekalni dla chorych na nowotwory oczekujących na codzienne zabiegi teleradioterapii. Dzięki lepszemu rozplanowaniu zwiększono liczbę miejsc siedzących w górnej i dolnej części poczekalni Pracowni Teleradioterapii. Wymieniono sufity podwieszane, przeprowadzono malowanie ścian. W obu poczekalniach zawieszono interesującą galerię zdjęć podarowaną przez artystę fotografa. Pomieszczenia są teraz zdecydowanie bardziej przyjazne dla pacjentów, którzy codziennie odwiedzają Klinikę Onkologii i Radioterapii w celu otrzymania kolejnej frakcji napromieniania.

Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii sfinansowało broszurę adresowaną do osób chorych na nowotwory i otrzymujących radioterapię w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Folder w przystępny sposób informuje chorych na czym polega ta metoda leczenia, jak należy się zachowywać w jej trakcie i po zakończeniu leczenia. Wyjaśnia sposób działania aparatury. Zawiera istotne wskazówki organizacyjne, wyjaśnia role personelu prowadzącego leczenie, techników, lekarzy specjalistów, fizyków medycznych. Na ostatniej stronie dostępne są najważniejsze dane kontaktowe oraz mapa dojazdu do szpitala. Informator otrzymuje każdy chory zgłaszający się do rejestracji przed rozpoczęciem leczenia.

Stowarzyszenie


Szanowni Państwo,

Warunki leczenia chorych na nowotwory są w Gdańsku szczególnie trudne. Jest to jedyne duże miasto w Polsce bez specjalistycznego szpitala onkologicznego. Aby choć trochę je poprawić, powołaliśmy Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii". Staramy się w ten sposób stworzyć chorym bardziej godne warunki leczenia onkologicznego, zdobyć środki na modernizację wyposażenia oraz na kształcenie zawodowe pracowników.

W ubiegłych latach dzięki środkom ze Stowarzyszenia przeprowadziliśmy remont łazienek w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, wymieniliśmy całą stolarkę okienną, przeprowadziliśmy remont poczekalni Pracowni Teleradioterapii, zakupiliśmy meble, drobny sprzęt medyczny, książki i czasopisma naukowe. Wspieramy szkolenie podyplomowe i rozwój naukowy pracowników Kliniki. Udzielamy bezpośredniej pomocy indywidualnym chorym. Podobnie zamierzamy wydawać środki Stowarzyszenia w przyszłości.

Dziękujemy za udzieloną nam pomoc.

Misją Stowarzyszenia "Gdańskiej Onkologii" jest poprawa warunków leczenia osób chorych na choroby nowotworowe oraz dążenie do osiągnięcia standardów leczenia w tym zakresie obowiązujących w Unii Europejskiej.

Działalność Stowarzyszenia dotyczy głównie terytorium województwa pomorskiego. Gdańsk to jedyne duże miasto w Polsce bez specjalistycznego szpitala onkologicznego, więc warunki leczenia chorych na nowotwory są tu szczególnie trudne. Powołując organizację, jaką jest Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii pragniemy zdobyć środki na modernizację i wyposażenie jednostek onkologicznych na terenie województwa pomorskiego oraz na pomoc w doskonaleniu zawodowym i naukowym pracowników tych jednostek, współpracę z instytucjami działającymi na terenie kraju i za granicą realizującymi podobne cele statutowe.

Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii zostało powołane w dniu 8 lipca 2003 roku. W toku zebrania założycielskiego przedstawiono projekt statutu, a następnie podjęto uchwałę o jego przyjęciu oraz dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia. Organizacja zrzesza kilkudziesięciu członków, głównie lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych sprawujących opiekę nad chorymi onkologicznymi.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Nasze Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F)
 • działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1).

prof. dr hab med.
Jacek Jassem

Przewodniczący Zarządu

jjassem@gumed.edu.pl

dr hab. med.
Rafał Dziadziuszko

Wiceprzewodniczący Zarządu

rafald@gumed.edu.pl

dr med.
Ewa Szutowicz

Skarbnik

eszut@gumed.edu.pl

mgr
Edmund Naczk

Sekretarz

edi@gumed.edu.pl

Krzysztof Konopa

Członek zarzątu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii" posiada status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą Państwo wesprzeć naszą organizację kwotą odpowiadającą wartości 1% podatku dochodowego. Jak tego dokonać? Podstawowe zasady prezentujemy poniżej (na podstawie: ngo.pl):

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?


 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi
 • 1% mogą przekazać również emeryci pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Z góry dziękujemy za udzieloną nam pomoc.

Prof. dr hab. Jacek Jassem
Przewodniczący Stowarzyszenia "Gdańskiej Onkologii"

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?


 • Po wyliczeniu zobowiązania podatkowego, czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28) należy podać nazwę organizacji: Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii" i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) organizacji: 0000175584, na rzecz której przekazujemy kwotę do wysokości 1% należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdof)
 • Należy wskazać kwotę odpisu, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdof)
 • 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy
 • Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji
 • Podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel)
 • Podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty.
Aby pobrać sprawozdania finansowe kliknij tutaj.

Informacja o darczyńcach i kwotach darowizn otrzymanych w roku 2019


W roku 2019 Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii otrzymało darowizny a łącznej kwocie 307 685,88 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

 • darowizny osób fizycznych bez określenia celu szczegółowego - 1 700,00 zł
 • darowizny osób fizycznych na leczenie raka piersi - 12 290,00 zł
 • darowizny osób fizycznych 1% bez określenia celu szczegółowego - 34 937,78 zł
 • darowizny osób fizycznych 1% na leczenie raka piersi - 16 708,10 zł
 • darowizny osób prawnych bez określenia celu szczegółowego - 115 000,00 zł
 • darowizny osób prawnych na leczenie raka piersi - 127 050,00 zł

Darczyńcy będący osobami prawnymi, których wpłaty podlegają ujawnieniu zgodnie art. 18 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to:

 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Gdańsku, ul. Dębinki 7 - 105 000 zł
 • Pfizer Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16B - 100 000 zł
 • Egis Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D - 27 050 zł

Działalność


Sytuacja polskiej służby zdrowia jest przez wszystkich Państwa znana. Dotyczy ona także Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która prowadzi leczenie chorych na nowotwory złośliwe. Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii z przekazanych przez Państwa 1% swoich należności podatkowych postanowiło zrealizować cele statutowe poprzez pomoc w modernizacji i wyposażeniu tej właśnie jednostki onkologicznej.

Do tej pory ze środków zgromadzonych dzięki Państwu na koncie Stowarzyszenia poprawiliśmy znacznie komfort pobytu chorych w Klinice Onkologii i Radioterapii. Przeprowadziliśmy gruntowny remont łazienek dla chorych hospitalizowanych na Oddziale Onkologii Ginekologicznej i Radioterapii, wymieniliśmy starą i nieszczelną stolarkę okienną we wszystkich salach chorych obu oddziałów kliniki. Wyremontowano i odnowiono część Pracowni Teleradioterapii (bunkry z aparaturą do napromieniania chorych, poczekalnie dla chorych i gabinety lekarskie oraz elewację). Zakupiliśmy meble, drobny sprzęt medyczny, książki i czasopisma naukowe. W kilku wypadkach udzieliliśmy bezpośredniej pomocy naszym chorym. Wspieramy doskonalenie zawodowe i naukowe pracowników Kliniki, pielęgniarek, techników medycznych i lekarzy.

Podobnie zamierzamy dysponować środkami Stowarzyszenia w przyszłości.

W imieniu Pacjentów i Pracowników Kliniki Onkologii i Radioterapii serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc.

Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii jest współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych i szkoleniowych dla lekarzy onkologów, w tym cieszącego się ogromnym zainteresowaniem corocznego "Spotkania Po ASCO". Od 40 lat Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology) organizuje w Stanach Zjednoczonych doroczne spotkania naukowe, które obecnie są najważniejszym światowym spotkaniem onkologów i forum prezentacji wyników najistotniejszych badań naukowych.

Pomimo rozmiarów konferencji nie wszyscy zainteresowani lekarze mogą wziąć w niej udział, dlatego w wielu krajach organizowane są spotkania naukowe w celu prezentacji najistotniejszych przedstawianych tam doniesień.

Trójmiejskie spotkania onkologów cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na niesłabnące zainteresowanie konferencją, z roku na rok zwiększano znacząco liczbę jej uczestników. W roku 2011 odbędzie się jubileuszowe X Spotkanie Po ASCO.

Więcej informacji na stronie: www.poasco.pl

Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii już od 4 lat patronuje kolejnym edycjom Pomorskich Spotkań Uro-Onkologicznych, organizowanych wspólnie przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Oddział Północno-Zachodni Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Spotkania URO-ONKO wpisały się już na stałe do kalendarza imprez. Podstawowym ich celem jest rozwój współpracy interdyscyplinarnej w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego i zacieśnianie kontaktów środowisk urologicznych i onkologicznych.

Spotkanie jest imprezą rekomendowaną przez Europejską Szkołę Onkologii. Do udziału zapraszani są wybitni eksperci polscy i zagraniczni.

Więcej informacji na www.uro-onko.pl

Stała aktualizacja i poszerzanie zakresu wiedzy zawodowej jest obowiązkiem każdej pielęgniarki / położnej oraz podstawowym warunkiem prawidłowego wykonywania zawodu.

Zarząd Stowarzyszenia "Gdańskiej Onkologii"

W imieniu wszystkich pielęgniarek pracujących w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku wyrażam serdeczne podziękowanie Stowarzyszeniu "Gdańskiej Onkologii" za pomoc w realizowaniu ważnego dla każdej pielęgniarki obowiązku stałej aktualizacji i poszerzania wiedzy wynikającego z Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia w latach 2006-2010 pielęgniarki ukończyły Studia I stopnia (licencjackie), kilka z nich specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, kurs specjalistyczny "Endoskopia dla pielęgniarek", kurs specjalistyczny "Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych".

Stowarzyszenie umożliwia pielęgniarkom udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych, na których pielęgniarki pozyskują wiedzę na temat problemów pacjentów z chorobą nowotworową i umiejętności ich rozwiązywania. Tak zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w codziennej pracy w celu podnoszenia jakości opieki świadczonej chorym przebywającym w naszej Klinice. Pogłębianie wiedzy umożliwia pielęgniarkom również "biblioteczka" wyposażona w najnowsze podręczniki z zakresu pielęgniarstwa, szczególnie pielęgniarstwa onkologicznego, dzięki funduszom Stowarzyszenia "Gdańskiej Onkologii". Wyrażam nadzieję, że pomoc Stowarzyszenia "Gdańskiej Onkologii" okazana pielęgniarkom przełoży się na podniesienie poziomu zadowolenia pacjentów leczonych w naszej Klinice.

Z wyrazami szacunku,
mgr Grażyna Waleńska
Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Onkologii i Radioterapii

Misją Stowarzyszenia "Gdańskiej Onkologii" jest poprawa warunków leczenia osób chorych na choroby nowotworowe oraz dążenie do osiągnięcia standardów leczenia w tym zakresie obowiązujących w Unii Europejskiej. Klinika Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego uzyskała pomoc naszego Stowarzyszenia w zakresie certyfikacji zgodności z normą ISO 9001:2008. Jakość w placówkach medycznych to zarówno wysoki poziom świadczeń, jak i wysoka ocena w odbiorze pacjenta. Nowoczesne rozwiązania organizacji pracy i zarządzania jednostką medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania przez jakość, mają na celu zapewnienie funkcjonowania Kliniki Onkologii i Radioterapii zgodnie z najwyższymi standardami światowymi.

Klinika, poprzez optymalne wykorzystanie środków, jakimi dysponuje, w możliwie najpełniejszy sposób dąży do zaspokajania potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz zwiększania ich satysfakcji, która na bieżąco monitorowana jest anonimową ankietą.

Efektywne funkcjonowanie systemu jakości i nieustanne doskonalenie jego efektywności w Klinice realizowane jest poprzez:

 • zapewnienie najlepszego środowiska dla wykonywanych usług,
 • zatrudnienie wykwalifikowanego personelu medycznego, który udziela świadczeń leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,
 • optymalizację kosztów usługi, czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne,
 • monitorowanie poziomu satysfakcji personelu,
 • poprawę efektywności procesów diagnostycznych i leczniczych.

Sesja szkoleniowa - Gdańsk 20 marca 2006

20 marca 2006 roku w sali konferencyjnej Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza odbyła się I Sesja Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych Oddziału Terenowego w Gdańsku. Tematem sesji, w której uczestniczyło 130 pielęgniarek onkologicznych były problemy z jakimi borykają się pacjenci z chorobą nowotworową, a tym samym problemy, wobec których codziennie staje pielęgniarka. Patronat nad Sesją objęło Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii. W liście skierowanym do uczestników sesji Przewodniczący Stowarzyszenia prof. Jacek Jassem napisał: "szybki rozwój onkologii stwarza nowe wyzwania nie tylko lekarzom, ale całemu personelowi uczestniczącemu w procesie leczenia. Rola pielęgniarki jako osoby, która ma najbliższy kontakt z chorym i spędza z nim najwięcej czasu, jest tu szczególnie istotna". Organizatorzy oraz uczestnicy sesji złożyli na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia Gdańskiej Onkologii prof. Jacka Jassema serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu i objęcie patronatu nad sesją. Wyrażamy nadzieję, że ta oraz podobne sesje przyczynią się do podniesienia naszej wiedzy i doskonalenia umiejętności aby skutecznie rozwiązywać problemy pacjentów onkologicznych.

Program Sesji Szkoleniowej:


 • Rola psychoonkologii w praktyce pielęgniarskiej
  Prof. Krystyna de Walden - Gałuszko, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej
 • Pielęgniarka wobec śmierci pacjenta onkologicznego
  Dr n. med. Zbigniew Bohdan, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AMG
 • Eutanazja jako problem etyczny w praktyce pielęgniarskiej
  Dr n. med. Aleksandra Gaworska - Krzemińska, Prodziekan Wydziału Lekarskiego Kierownik Oddziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Wsparcie psychiczne w opiece nad pacjentem onkologicznym
  Dr n. med. Janina Książek, Przewodnicząca Terenowego Oddziału PSPO w Gdańsku, Kierownik Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Chirurgicznego AMG
 • Reakcje chorego na chorobę nowotworową - rola pielęgniarki
  Dr n. przyr. Mikołaj Majkowicz, Specjalista Psychologii Klinicznej Katedry Chorób Psychicznych Zakładu Psychologii Klinicznej AMG
 • "Komunikacja pielęgniarki z trudnym pacjentem onkologicznym
  Dr n. przyr. Mikołaj Majkowicz - Specjalista Psychologii Klinicznej Katedry Chorób Psychicznych Zakładu Psychologii Klinicznej AMG
 • Zespół wypalenia zawodowego u pielęgniarek onkologicznych
  mgr Joanna Kozaka, Psycholog Kliniki Onkologii i Radioterapii AMG

Ciekawe linki


Klinika Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

www.onkologia.gumed.edu.pl

Spotkania po ASCO

www.poasco.pl

Portal Organizacji Pozarządowych

www.bazy.ngo.pl

Darowizna a 1%

www.poradnik.ngo.pl

Polska Unia Onkologii

www.puo.pl

Dane kontaktowe


Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Konto BZ WBK
13 1090 1098 0000 0001 0219 8347

KRS: 0000175584
REGON: 192976226

tel. sekretariat:
58 584 45 60